Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Centralna čistilna naprava Ajdovščina

 

 

Centralna čistilna naprava Ajdovščina (CČN) je bila zgrajena leta 1981 kot mehansko biološka čistilna naprava z anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih.

Zaradi  nedoseganja zakonskih normativov, zastarelosti tehnološke opreme ter ciljem učinkovitega čiščenja vseh odpadnih voda v mestu Ajdovščina in s tem zaščito vodotoka je KSD d.o.o. Ajdovščina  leta 1999 pričela s sanacijo in razširitvijo naprave, ki je bila zaključena v prvi polovici leta 2005.

Rekonstruirana čistilna naprava deluje kot klasična pretočna naprava s predhodno denitrifikacijo in anaerobno stabilizacijo blata v gniliščih.

Na CČN Ajdovščina se čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Ajdovščina, Dolenje, Ustje, Doga Poljana, Budanje in Lokavec ter tehnološke odpadne vode iz naselja Ajdovščina.

 

 

 Osnovni tehnični podatki :

Rekonstruirana čistilna naprava ki, poleg ogljikovih spojin odstranjuje tudi dušikove spojine je zgrajena za  sledeče obremenitve :

- hidravlična obremenitev :  8400  m3 /dan

- organska obremenitev : 2500 kg BPK5 / dan oz. 42 000 PE

- skupni dušik 210 kg/dan

- amonijačni dušik 70 kg/dan

- skupni fosfor 20 kg/dan

V sklopu CČN so sledeči objekti :

- grablje

- vhodno črpališče

- ozračen lovilec maščob in peskolov ( prostornine 110 m3 )

- izdvajalec peska

- primarni usedalnik ( dva bazena skupne  prostornine 1074 m3 )

- črpališče primarnega blata

- prezračevalni  bazen (štirje bazeni skupne prostornine 3420 m3 )

- sekundarni usedalnik ( dva bazena skupne prostornine 348 0 m3 )

- črpališče povratnega blata

- gnilišče ( dva silosa skupne prostornine1600 m3 )

- strojnica gnilišč ( kotlovnica za ogrevanje blata )

- strojno predzgoščanje blata

- dehidracija blata s primarnim in  sekundarnim zgoščevalcem

- kompresorska postaja

- postaja za sprejem gošč iz greznic in malih ČN

- plinohran

- plinska bakla

- upravna stavba

- garaža

- deževni bazen

- začasna deponija za zgoščeno blato

V okviru sanacije čistilne naprave se je izvedlo tudi nadzor in računalniško vodenje procesa katerega glavni cilj je doseganje zakonsko predpisane kvalitete čiščenja ter stroškovno varčno obratovanje naprave glede porabe energije.

 

Opis tehnologije čiščenja

LINIJA VODE

Iz zbirnega kanala odpadna voda doteka do elektromotornih grabelj, ki izločijo  večje trdne delce  v kompaktor, ki odpadke stisne in transportira v zabojnik. Odpadna voda  odteka v črpališče, kjer so vgrajene  polžne črpalke, ki vodo dvignejo do ozračenega peskolova in maščobolovilca. Pesek se s potopno črpalko  črpa v izdvajalec peska, kjer se odceja in odlaga v zabojnik. Plavajoče snovi in maščobe se posnamejo  s posnemalom v zabojnik.

Po predčiščenju voda preko sifona odteka skozi merilnik pretoka v primarni usedalnik. Sedimentirani delci oz primarno blato se z talnim strgalom postrga  v poglobljen lijak, od tu pa preko  elektromotornih zasunov  prečrpa v primarno gnilišče.

Iz primarnega usedalnika voda odteka v denitrifikacijsko stopnjo prezračevalnih bazenov. Vračanje nitratnega dušika iz iztoka prezračevalnih bazenov se vrši z potopnimi črpalkami.

Iz denitrifikacijske stopnje se voda preliva v iztočni jašek primarnega usedalnika in po sifonskem cevovodu do prezračevalnih bazenov, kjer so vgrajeni membranski prezračevalniki, preko katerih se dovaja zrak.

V prezračevalnih  bazenih se vrši biološki proces razgradnje z aktivnim blatom.

Iz prezračevalnih bazenov se voda preliva preko kinete ter iztočnega jaška v naknadna usedalnika, kjer sta vgrajeni verižni strgali, ki posnemata na dno usedlo biološko blato proti lijakom naknadnih usedalnikov. Blato se preko odjemnih cevovodov gravitacijsko preliva v črpališče povratnega in odvišnega blata. Povratno blato se črpa v denitrifikacijski del prezračevalnega bazena, odvišno blato  pa po ločenem cevovodu v primarni zgoščevalec blata. Prečiščena  voda  se odvaja  preko kinete merilnika pretoka v  odvodnik Hubelj.

 

LINIJA BLATA

Primarno blato se preko elektromotornih zasunov , ki jih krmili merilnik  vsebnosti suhe snovi prečrpava v primarno gnilišče.

Sekundarno blato – presežek biološkega blata se gravitacijsko odvaja v črpališče povratnega in odvišnega blata ter  črpa  v primarni zgoščevalec. Blato se zgošča, blatnenica pa preliva po interni kanalizaciji v črpališče čistilne naprave. Zgoščeno blato se strojno predzgošča  ob uporabi polielektrolita ter črpa v primarno gnilišče.

V primarnem gnilišču se vrši anaerobna razgradnja organskih snovi in mineralizacija blata. Pri tem nastaja plin metan, ki izhaja iz primarnega gnilišča in se skladišči v plinohranu ter porablja za ogrevanje primarnega gnilišča. Višek plina zgoreve na baklji.

Pregnito blato se prečrpava v sekundarno gnilišče, kjer se vrši nadaljna mineralizacija in stabilizacija blata. Iz sekundarnega gnilišča se blato črpa v sekundarni  zgoščevalec, kjer se blato zgošča, blatnenica pa preliva preko interne kanalizacije v vhodno  črpališče.

Zgoščeno blato se ob dodatku ustreznega flokulanta črpa v komorno filterno stiskalnico, kjer se blato stisne do cca 25% suhe snovi. Dehidrirano blato izpada iz stiskalnice v transportno vozilo pod stiskalnico, filtrat pa izteka v interno kanalizacijo. Dehidrirano blato se oddaja pooblaščenim zbiralcem oz predelovalcem.

Občina AjdovščinaObčina Vipava