Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

O podjetju

 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. izvaja na območju občin Ajdovščina in Vipava naslednje obvezne in izbirne gospodarske javne službe:

 

1. Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja:

 • oskrba s pitno vodo
 • odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov
 • obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov
 • urejanje in čiščenje javnih površin

 

2. Obvezna občinska gospodarska služba vzdrževanja občinskih cest

 

3. Izbirne občinske gospodarske službe:

 • urejanje ulic in parkirišč
 • urejanje parkov in zelenic
 • upravljanje pokopališč

 

4. Izbirno občinsko javno službo vzdrževanja javne razsvetljave v občini Ajdovščina.

 

Poleg omenjenih naše podjetje izvaja še naslednje dejavnosti:

 • upravljanje večstanovanjskih stavb v občinah Ajdovščina in Vipava
 • upravljanje stanovanj v občinah Ajdovščina in Vipava
 • upravljanje poslovnih prostorov v občinah Ajdovščina in Vipava
 • upravljanje tržnice in sejmišča v Ajdovščini
 • pogrebne storitve

 

V družbi aktivno skrbimo za profesionalen in občanom prijazen dostop do vseh storitev. Naš cilj je zagotoviti občanom čimbolj kakovostne storitve, za pošteno in pravično ceno.

 

Poslanstvo družbe je kakovostno izvajanje storitev gospodarskih javnih služb in drugih storitev, za katere smo usposobljeni, ter skrb za osveščanje občanov na področju varstva okolja.

 

Naša vizija je dosegati kakovost storitev po standardih razvitih držav za najnižjo možno ceno. Zagotavljati želimo trajno, zanesljivo, redno in kakovostno oskrbo uporabnikov ter obvladovati ukrepe za varstvo okolja skladno z zakonodajo ter specifičnimi potrebami lokalnega okolja, standardi, možnostmi znanosti, tehnologije in tehnike. Posebno pozornost bomo namenjali učinkovitemu  komuniciranju in informiranju uporabnikov ter razvijanju načinov za njihovo aktivno vključevanje v izboljšave na vseh področjih dela, s katerimi se ukvarja naše podjetje.

 

Za komuniciranje z uporabniki uporabljamo osebne podatke, ki jih skrbno varujemo in uporabljamo izključno za namene informiranja o vsebinah iz področja komunalne dejavnosti. Več o naši zavezi k varovanju osebnih podatkov pa si lahko preberete v naši Politiki varovanja osebnih podatkov.

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava