Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Čistilna naprava Podraga

 

Čistilna naprava Podraga je zgrajena za čiščenje komunalnih odpadnih vod naselja Podraga ter tehnoloških odpadnih vod, ki nastajajo v objektih reje domačih živali v naselju.

Čistilna naprava je bila zgrajena leta 2002. Od januarja 2003 je čistilna naprava v upravljanju  Komunalno stanovanjske družba d.o.o.Ajdovščina.

 ČN PODRAGA

 

TEHNIČNI PODATKI

Zasnovana je na tehnologiji simultane aerobne stabilizacije blata z ločenimi reaktorji za biološko in kemijsko defosfatizacijo, denitrifikacijo ter oksidacijo z nitrifikacijo.

Zgrajena je za sledeče obremenitve :

Hidravlična obremenitev :  63,6 m3/dan

Organska obremenitev :  36 kgBPK5/dan  oz. 600 PE

V sklopu ČN so sledeči objekti :

  • Razbremenilnik
  • Črpališče
  • Ozračen maščobnik in peskolov
  • Bazen za biološko defosfatizacijo
  • Bazen za biološko denitrifikacijo
  • Bazen za oksidacijo in nitrifikacijo
  • Bazen za usedanje
  • Bazen za zgoščanje blata

 

OPIS TEHNOLOŠKEGA POSTOPKA

Odpadna voda doteka po kanalizaciji mešanega tipa v razbremenilni bazen, kjer se razbremeni višek padavinskih vod. Iz razbremenilnega bazena odpadna voda doteka v črpališče skozi ročne grobe grablje z vodilom , kjer se odstranijo grobi delci. Iz črpališča se odpadno vodo prečrpa s potopnima črpalkama skozi ročne fine grablje, kjer se odstranijo delci večji od 5 mm. Odpadna voda odteka v ozračen maščobnik in peskolov, od tu pa gravitacijsko v bazen za biološko defosfatizacijo ter naprej v bazen za biološko denitrifikacijo. Iz tega bazena voda odteka v  bazen za prezračevanje, kjer se vrši razgradnja organskih snovi. Voda z aktivnim blatom doteka v bazen za usedanje.

Iz bazena za usedanje odteka prečiščena odpadna voda preko kontrolnega in merilnega jaška v odvodnik Mrzli potok. Aktivno blato se vrača iz bazena za usedanje v bazen za defosfatizacijo, nitrate pa se vrača iz prezračevalnega bazena v bazen za denitrifikacijo. Višek blata se odvaja v bazen za zgoščevanje. Zgoščeno blato se odvaža v nadaljnjo obdelavo na Centralno čistilno napravo Ajdovščina.

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava