Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

PRODAJA STROJEV

 

Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina prodaja naslednje stroje:

 

TRAKTOR: ŠTORE 404 (inv. št. 284)

LETO IZDELAVE: 1981

MOČ MOTORJA: 31 kW

VRSTA GORIVA: dizel

IZKLICNA CENA: 500 EUR

 

TRAKTOR: IMT 567 (inv. št. 597)

LETO IZDELAVE: 1984

MOČ MOTORJA: 42 kW

VRSTA GORIVA: dizel

IZKLICNA CENA: 500 EUR

 

KOSILNICA: VRTNA TRAKTORSKA KOSILNICA TORO (inv. št. 1219)

LETO IZDELAVE: 1999

MOČ MOTORJA: 15,5 kW

VRSTA GORIVA: bencin

IZKLICNA CENA: 60 EUR

 

KOSILNICA: VRTNA TRAKTORSKA KOSILNICA MTD JARTMEN (inv. št. 1550)

LETO IZDELAVE: 2003

MOČ MOTORJA: 17,5 kW

VRSTA GORIVA: bencin

IZKLICNA CENA: 90 EUR

 

POMETALNI STROJ: BUCHER CITY CAT 2020 (inv. št. 1454)

LETO IZDELAVE: 2002

MOČ MOTORJA: 55 kW

VRSTA GORIVA: dizel 

IZKLICNA CENA: 7000 EUR

 

TRAČNA ŽAGA: TRAČNA ŽAGA KNUTH (inv. št. 923)

LETO IZDELAVE: 1998

Žaga ima možnost rezanja železnih profilov dimenzij do 200mm premera.

IZKLICNA CENA: 100 EUR

 

 

MOŽNOST OGLEDA

Stroje  si je mogoče ogledati 12.4.2016 od 8:00 do 10:00 ure v skladišču Komunalno stanovanjske družbe d. o. o. Ajdovščina, Tovarniška cesta 5c, 5270 Ajdovščina.

 

NAČIN KANDIDIRANJA ZA ODKUP STROJEV

Stroji  se bodo prodali najugodnejšemu ponudniku. Prodaja se izvede po načelu videno – kupljeno.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake strojev.

Vse stroške v zvezi z stroji, ki nastanejo po oddaji ponudbe, krije ponudnik.

 

NAČIN ODDAJE PONUDBE

Za vsak stroj ponudnik odda ponudbo na obrazcu Ponudba za odkup stroja. Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP TRAKTORJA ŠTORE 404« oz. »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP TRAKTORJA IMT 567« oz. »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP KOSILNICE TORO« oz. »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP KOSILNICE MTD JARTMEN« oz. »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP POMETALNEGA STROJA« oz. »NE ODPIRAJ, PONUDBA ZA NAKUP TRAČNE ŽAGE«

 

Upoštevali bomo ponudbe, ki bodo prispele v tajništvo Komunalno stanovanjske družbe d. o. o. Ajdovščina, Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina, do 15.4.2016 do 10. ure.

Če želite oddati ponudbo za več strojev,  oddajte ponudbe v ločenih kuvertah na način, kot je navedeno zgoraj.

 

Merilo izbora najugodnejšega ponudnika je cena.

V kolikor bosta dva ali več ponudnikov ponudili enako najvišjo ceno za ponujen stroj, bodo vsi izmed teh pozvani, da na obrazcu predložijo novo ceno.

Ponudniki ob predložitvi ponudbe za posamezen stroj plačajo na upravi KSD d. o. o. varščino v višini 50 EUR za resnost ponudbe. Varščina bo vrnjena po prodaji stroja najugodnejšemu ponudniku. Varščina se plača za vsak stroj posebej. Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen stroj.

Prodajalec si pridržuje pravico do dodatnih pogajanj.

 

Obrazec - Ponudba za odkup stroja

 

NAČIN PRODAJE STROJA

Najugodnejši ponudnik je v 3 dneh po predložitvi prodajne pogodbe v podpis, slednjo dolžan skleniti, sicer bo KSD d. o. o. k sklenitvi pogodbe pozvala drugega najugodnejšega ponudnika. Po podpisu pogodbe mu bo izdan račun, ki ga mora poravnati v osmih (8) dneh po prejemu. Kupec mora prevzeti stroj v roku 8 dni od plačila celotne kupnine. Stroj se šteje za prodan, ko je plačana celotna kupnina.

 

  

 

  

Občina AjdovščinaObčina Vipava