Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

TEHNIČNA PRAVILA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI Ajdovščina

Na podlagi 12. člena Odloka o ravnanju  s komunalnimi  odpadki v Občini Ajdovščina  (Uradni  list RS, št. 28/2021), župan Občine Ajdovščina, dne 8. 3. 2021, sprejema naslednja

 

TEHNIČNA PRAVILA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI AJDOVŠČINA

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 

Tehnična pravila o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Ajdovščina (v nadaljnjem besedilu: Tehnična pravila) so sestavni del Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 28/2021, v nadaljnjem besedilu: Odlok).

 

II. TEHNOLOGIJA RAVNANJA Z ODPADKI

 

2. člen

Opredelitev tehnologije ločenega zbiranja in odvoza odpadkov

 

(1) Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se v odvisnosti od tipa zabojnikov in načina prevzema  odpadkov, opravlja  z različnimi tipi vozil:

 • s tovornim smetarskim vozilom za prevzemanje  odpadkov v zabojnikih volumna  120 l do 1100 l,
 • s specialnim tovornim vozilom - nakladalcem, opremljenim s hiabom, za prevzemanje odpadkov v zvonastih zabojnikih volumna 1,2 m3 do 1,8 m3,
 • s specialnim tovornim vozilom - nakladalcem za prevoz odpadkov v 5 m3 do 16 m3, kontejnerjih,
 • s poltovornim vozilom, s kombijem.

 

3. člen

Tipizacija predpisanih zabojnikov za odpadke

 

(1) Na območju občine se za posamezne vrste odpadkov uporabljajo naslednje velikosti in oblike  tipiziranih zabojnikov:

 • za zbiranje papirja, kartona in embalaže iz papirja in kartona:  zabojnik  120 l, 240 l, 1100 l,
 • za zbiranje embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih  materialov:  zabojnik 120 l, 240 l, 360 l, 900 l, 1100 l,
 • za zbiranje steklene embalaže: zvon volumna 1200 l, 1800 l,
 • za zbiranje bioloških kuhinjskih odpadkov:  zabojnik 120 l, 240 l,
 • za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov z vrtov: 120 l, 900 l, 1100 l,
 • za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov: zabojnik 120 l, 240 l, 500 l, 1100 l,
 • za zbiranje odpadnih nagrobnih sveč: 240 l, 900 l, 1100 l.

 

(2) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ali posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in so večji povzročitelji odpadkov oziroma razpolagajo s samostojnimi poslovnimi objekti ter nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji, so dolžni sami nabaviti, namestiti, vzdrževati in obnavljati zabojnike za odpadke.

 

III. MINIMALNI STANDARDI ZA DOLOČITEV ZBIRALNIC IN  OSTALIH PREVZEMNIH MEST

 

4. člen

Zbiralnice ločenih frakcij - ekološki otoki

 

(1) V občini mora biti ustrezno število zbiralnic, tako da je na vsakih 300 prebivalcev zagotovljena najmanj ena zbiralnica ločenih frakcij.

 

(2) Povzročitelji odpadkov iz dejavnosti, ki poslujejo v samostojnih poslovnih objektih, morajo na funkcionalnem zemljišču objekta postaviti lastne zbiralnice. Pogoje za velikost in lokacijo določi izvajalec javne službe, Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23 b, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).

 

(3) Zabojniki v zbiralnicah morajo biti enakega tipa in ustrezno označeni. Iz oznake na zabojniku mora biti razvidna vrsta ločene frakcije, ki jo uporabniki smejo odložiti v zabojnik.

 

(4) Iz zbiralnic izvajalec javne službe zagotavlja prevoz ločenih frakcij v zbirni center .

 

5. člen

Prevzemna mesta komunalnih odpadkov

 

(1) Med prevzemnim mestom in mestom praznjenja ne sme biti tehničnih - fizičnih ovir, ki bi izvajalcu ovirale prevoz zabojnikov od prevzemnega mesta do mesta praznjenja (npr. neutrjena površina, velik naklon, stopnice, zidovi, ograje, žive meje, robniki, korita, parkirana vozila ipd.). Površina prevzemnega mesta mora biti ravna in tlakovana. Prevzemno mesto mora biti urejeno tako, da so zabojniki zavarovani pred vplivi močne burje.

 

(2) Prevzemno mesto mora biti izvajalcu prosto in neovirano dostopno v vseh letnih časih.

 

(3) V redko poseljenih goratih predelih občine z razpršeno gradnjo ter v primerih, ko na določenih lokacijah ali območjih ni mogoče varno dostopati v vseh vremenskih razmerah, izvajati odvoza zaradi otežene dostopnosti, neekonomičnosti ali drugih nevarnosti, se prevzemno mesto zagotovi na ustreznih mestih blizu odcepov lokalnih oziroma državnih cest.

 

(4) Lastnik prevzemnega mesta je v primeru težav z dostopanjem do prevzemnega mesta zaradi parkiranih vozil, dolžan prevzemno mesto opremiti z ustrezno prometno signalizacijo za prepoved parkiranja.

 

6. člen

Začasna prevzemna mesta

 

Če je zaradi popolne ali delne zapore ceste izvajalcu zbiranja onemogočen odvoz odpadkov z območja zapore, se morata izvajalec zbiranja in investitor dogovoriti o načinu začasnega prepuščanja odpadkov s strani povzročiteljev odpadkov. Investitor mora na svoje stroške zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov na primernem začasnem prevzemnem mestu ter o tem obvestiti izvajalca zbiranja in povzročitelje odpadkov.

 

7. člen

Pogoji dostopanja do zbiralnic in ostalih prevzemnih mest

 

(1) Zbiralnice ločenih frakcij in ostala prevzemna mesta za odpadke morajo biti na lokacijah, ki so dostopne vozilom za neoviran in varen prevzem odpadkov v vseh vremenskih razmerah in smejo biti oddaljene največ 5 m od mesta praznjenja zabojnika oziroma transportne poti vozila za odvoz odpadkov. Profil transportne poti mora biti širok vsaj 3 m in imeti vsaj 4 m svetle višine.

 

(2) Če je dostopna pot do prevzemnega mesta ožja ali ni urejena na način, ki omogoča varno vožnjo in obračanje komunalnega vozila, je izvajalec javne službe ni dolžan vključiti med transportne poti.

 

(3) Veje dreves ali drugih rastlin ne smejo ovirati prehoda komunalnemu vozilu, kar morajo zagotoviti lastniki zemljišč ob dostopnih poteh do prevzemnih mest. Če tega na poziv izvajalca zbiranja ne storijo, na njihove stroške obrez vej opravi izvajalec zbiranja oziroma vzdrževalec dostopne poti.

 

(4) Prometna površina do prevzemnega mesta mora prenesti osne obremenitve komunalnega vozila, ki veljajo za lokalne ceste.

 

(5) Slepa cesta, ob robu katere so prevzemna mesta za komunalne odpadke, mora imeti zaključek z obračališčem. Obračališče mora biti izvedeno v obliki črke T z najmanjšim zunanjim radijem 6,6 m. Obračališče je lahko urejeno tudi na drug način, če vozila na njem obračajo enako varno. Notranji najmanjši radij dostopne poti do prevzemnega mesta za komunalne odpadke v križišču ali krivini, mora biti 6,5 m, razen pri dvosmernih lokalnih cestah, kjer je najmanjši radij 3,0 m in je zagotovljena preglednost križišča.

 

(6) Transportne poti morajo biti določene na način, da izvajalec javne službe ne krši cestno prometnih predpisov.

 

8. člen

Načrtovanje prevzemnih mest za odpadke

 

Načrtovalci, projektanti in izdelovalci projektne dokumentacije ter investitorji, morajo pri oblikovanju novih stanovanjskih in poslovnih objektov, sosesk in naselij ter pri prenovah zgradb in delov naselij, poleg splošnih normativov in standardov, upoštevati tudi določbe Odloka, teh Tehničnih pravil ter obstoječo tehnologijo zbiranja in odvažanja odpadkov, vključno z opremo izvajalca,  na osnovi pridobitve  projektnih pogojev in  mnenj  oziroma smernic.

 

9. člen

Kataster  zbiralnic in ostalih prevzemnih  mest

 

Kataster je evidenca zbiralnic, manjših prilagojenih prevzemnih mest in prevzemnih mest v individualni rabi ter zbirnega centra, vključno z opremo, objekti in  napravami,  ki  služijo  izvajanju obvezne javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Kataster vodi izvajalec javne službe v obliki elektronske baze  podatkov.

 

IV. ZBIRANJE IN PREVZEMANJE DOLOČENIH VRST ODPADKOV

 

10. člen

Zbiranje  bioloških odpadkov

 

Biološki odpadki se zbirajo v namenskih tipiziranih zabojnikih, ki so nameščeni v zbiralnicah ločenih frakcij in na manjših prilagojenih prevzemnih mestih za več uporabnikov.

 

11. člen

Prevzem kosovnih odpadkov na prevzemnem  mestu  povzročitelja

 

(1) Odvoz kosovnih odpadkov iz gospodinjstev se izvaja na poziv uporabnika na podlagi telefonskega  klica ali oddane naročilnice,  na prevzemnem  mestu povzročitelja.

 

(2) Uporabnik je dolžan kosovne odpadke pripraviti na svojem prevzemnem mestu, ki omogoča dostop vozilu za prevzem  odpadkov.

Kosovne odpadke se na prevzemnem mestu povzročitelja prevzema s samonakladalnim vozilom, na katerem je nameščen 7 m3 - 11 m3 kontejner ali s poltovornim vozilom.

 

(3) Uporabniki iz gospodinjstev lahko kosovne odpadke tudi sami pripeljejo in oddajo v Zbirnem centru.

 

(4) Odvoz kosovnih odpadkov, ki so količinsko večji od 2 m3 , se izvaja kot odvoz odpadkov po naročilu in se obračuna po veljavnem  ceniku izvajalca javne  službe.

 

12. člen

Zbiranje in odvoz odpadkov po naročilu povzročitelja

 

(1) Povzročitelji odpadkov, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, lahko proti plačilu naročijo odvoz odpadkov z njihovega odjemnega mesta. Odvoz se obračuna po veljavnem ceniku izvajalca  javne službe.

 

(2) Po naročilu se običajno odvažajo: kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad, gradbeni odpadki, azbest cementna kritina .

 

(3) V primeru nastalih povečanih količin odpadkov, se po naročilu odpelje tudi ločeno zbrane frakcije odpadkov, ki se zbirajo in prevzemajo v rednem odvozu komunalnih odpadkov.

 

V. PODROBNEJŠI POGOJI PREPUŠČANJA KOMUNALNIH ODPADKOV V ZBIRNEM CENTRU

  

13. člen

Pogoji prepuščanja  odpadkov  uporabnikov  iz gospodinjstev

  

(1) Prepuščanje ločenih frakcij odpadkov v zbirnem centru je za uporabnike iz gospodinjstev, ki so vključeni v redni odvoz komunalnih odpadkov, brezplačno. Omejitev količine velja za:

- zemlja, kamenje in mineralni gradbeni odpadki (opeka, omet, strešniki, kosi betona, cement, keramične ploščice...) količinsko največ do 3500 kg letno na gospodinjstvo,

- azbest cementni gradbeni odpadki, količinsko do 500 kg letno na gospodinjstvo,

- klavnični odpadki v količinah primernih za gospodinjstvo.

Količine odpadkov, ki presegajo določen normativ, izvajalec javne službe zaračuna uporabniku po veljavnem  ceniku.

 

(2) Ob vsakem dovozu izvajalec javne službe evidentira vstop na območje zbirnega centra, po potrebi pregleda vrsto pripeljanih odpadkov in  uporabnika  usmeri  na  mesto  odložitve odpadkov.

 

(3) Če uporabniki iz gospodinjstev pripeljejo v zbirni center komunalne odpadke brez ločevanja, jih morajo predhodno razvrstiti po frakcijah skladno z navodili izvajalca. V primeru, da jih oddajo brez razvrščanja po frakcijah, jim izvajalec javne službe zaračuna ročno sortiranje odpadkov po veljavnem ceniku.

 

(4) Pri oddaji azbest cementnih odpadkov je potrebno upoštevati naslednja pravila: odpadek mora biti zložen na paleto do višine največ 1 meter, paleta mora biti z vseh strani ovita s plastično folijo.

 

14. člen

Pogoji  prepuščanja  odpadkov  uporabnikov iz dejavnosti

 

(1) Uporabniki iz dejavnosti lahko prepuščajo odpadke v zbirnem centru, če so vključeni v redni odvoz  komunalnih odpadkov.

 

(2) Uporabniki iz dejavnosti lahko v zbirnem centru brezplačno oddajo le tiste vrste odpadkov,  za katere tako določa državni predpis, vse ostale odpadke pa oddajo po veljavnem ceniku za prevzem in obdelavo odpadkov v CERO Ajdovščina.

 

(3) Če uporabnik odda odpadke brez razvrščanja po frakcijah, izvajalec javne službe odpadek prevzame kot mešani ne sortirani odpadek in ga zaračuna po veljavnem ceniku.

 

(4) Zbirni center je namenjen tudi za prepuščanje odpadne embalaže, ki ni komunalni odpadek, ki nastaja pri opravljanju trgovinske ali storitvene dejavnosti, tistim izvirnim povzročiteljem teh odpadkov, ki se o tem dogovorijo z izvajalcem javne službe. Za sklenitev dogovora mora uporabnik iz dejavnosti imeti na naslovu izvajanja dejavnosti urejeno prevzemno mesto za zbiranje komunalnih odpadkov.

 

15. člen

Urnik obratovanja zbirnega centra

 

(1) Povzročitelji odpadkov lahko odložijo odpadke v zbirnem centru le v času obratovanja po urniku, objavljenem na uradni spletni strani izvajalca javne službe.

 

(2) Uporabniki  iz dejavnosti  lahko  odpadke  oddajajo  med delavniki  od 7:00 do 15:00 ure.

 

VI. DRUGI POGOJI GLEDE MINIMALNIH OSKRBOVALNIH STANDARDOV, KI SO POTREBNI ZA RAVNANJE Z ODPADKI IN NEMOTENO OPRAVUANJE JAVNE SLUŽBE

  

16. člen

Prireditve, čistilne akcije in začasna prodajna mesta

 

(1) Organizator prireditve mora izvajalcu javne službe pisno predložiti naročilo za najem zabojnikov in zagotoviti zbirno mesto odpadkov v okviru prireditvenega prostora, skladno s temi Tehničnimi pravili.

 

(2) Izvajalec javne službe in organizator prireditve v sodelovanju določita vrsto in število zabojnikov po frakcijah odpadkov, ki se bodo zbirali ločeno. Minimalna količina odpadkov, za katere izvajalec javne službe zagotavlja storitev s postavljanjem zabojnikov, je 240 1 za posamezno ločeno frakcijo odpadkov. V primeru, da je zaradi vrste prireditve količina odpadkov manjša, lahko izvajalec javne službe organizatorju odobri uporabo javne zbiralnice ločenih frakcij odpadkov.

 

(3) Organizatorji čistilnih akcij so se dolžni z izvajalcem javne službe dogovoriti o  načinu izvedbe akcije in odvozu odpadkov ter predvidenih stroških in plačniku stroškov. Stroški čistilne akcije ne smejo bremeniti izvajalca  javne  službe.

 

(4) Izvajalci dejavnosti na začasnih prodajnih mestih se morajo za obdobje izvajanja dejavnosti z izvajalcem javne službe dogovoriti o načinu zbiranja odpadkov.

 

17. člen

Gradbišča

 

(1) Investitorji in izvajalci gradbenih in drugih del na gradbiščih, so tudi uporabniki po teh Tehničnih pravilih. Izvajalcu javne službe morajo pisno predložiti naročilo za najem zabojnikov za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov in zagotoviti prevzemno mesto odpadkov v okviru gradbišča, skladno s temi Tehničnimi pravili.

 

(2) Stroške ravnanja z odpadki nastalimi na gradbišču, vključno z dostavo in najemom zabojnikov ter odvozom odpadkov, nosi investitor oziroma izvajalec del na gradbišču in se obračunajo skladno z veljavnim cenikom izvajalca zbiranja.

 

18. člen

Pogostost pranja zabojnikov za odpadke

 

(1) Izvajalec javne službe izvaja čiščenje lastnih zabojnikov za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov najmanj 1 krat letno. Zabojnike za ostale frakcije se izvaja skladno z dejanskimi potrebami.

Čiščenje s pranjem se izvaja na terenu s pralnim vozilom ali s pralno napravo na sedežu podjetja.

 

(2) Čiščenje zabojnikov na individualnih prevzemnih mestih je dolžan čistiti uporabnik storitev javne službe.

 

19. člen

Čiščenje zbiralnic

 

Izvajalec javne službe izvaja redno čiščenje zbiralnic, ki jih ima v upravljanju, najmanj enkrat mesečno. Pogostejše čiščenje se izvaja po potrebi oziroma v zbiralnicah, ki so bolj obremenjene.

 

20. člen

Pogostost  prevzemanja odpadkov

 

(1) Pogostost prevzemanja posamezne frakcije odpadkov izvajalec javne službe določa na podlagi predpisane minimalne pogostosti ter potreb po pogostejšem prevzemanju na posameznih območjih naselij.

Izvajalec javne službe prevzema:

 • papirno in kartonsko embalažo najmanj enkrat na 14 dni,
 • embalažo iz plastike, kovin in sestavljenih materialov najmanj enkrat na 14 dni,
 • embalažo iz stekla enkrat mesečno,
 • biološke odpadke enkrat tedensko od aprila do septembra, enkrat na 14 dni od oktobra do marca v manj obremenjenih zbiralnicah in najmanj enkrat na 3 tedne od oktobra do marca na območjih, kjer uporabniki večinoma hišno kompostirajo,
 • mešane komunalne odpadke (ostanek komunalnih odpadkov) enkrat tedensko v zbiralnicah in najmanj enkrat  mesečno na individualnih in na manjših prilagojenih prevzemnih mestih,
 • kosovne odpadke enkrat v koledarskem letu na poziv uporabnika iz gospodinjstva, v skupni količini do 2 m3,
 • nevarne odpadke do dvakrat v koledarskem  letu v vseh krajevnih skupnostih,
 • odpadne sveče po potrebi.

 

21. člen

Vizualna kontrola

 

(1) Izvajalec javne službe izvaja vizualno kontrolo v zbiralnicah in na ostalih prevzemnih mestih ter v zbirnem centru. V primeru ugotovljenih neskladnosti o tem opozori povzročitelja.

 

(2) Izvajalec javne službe lahko, po predhodnem soglasju Občine, v določenih  zbiralnicah uvede video nadzor.

 

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PODROBNOSTI GLEDE DOLOČITVE OBRAČUNSKIH  KOLIČIN ZA POSAMEZNE POVZROČITELJE

  

22. člen

Načini obračunavanja  storitev ravnanja  z odpadki

 

(1) Povzročiteljem iz 38. člena Odloka se obračunavajo storitve javne službe glede na predračunsko določene povprečne količine posameznih storitev javnih služb na osebo  na  mesec in sicer:

 • predračunsko   povprečno   količino   zbranih   komunalnih    odpadkov    brez   bioloških odpadkov,
 • predračunsko  povprečno  količino zbranih bioloških odpadkov,
 • predračunsko povprečno količino mešanih komunalnih odpadkov oddanih v obdelavo,
 • predračunsko  povprečno količino odloženih  ali odstranjenih  komunalnih  odpadkov.

 

Predračunske količine odpadkov na osebo na mesec se določijo tako, da se predračunske količine odpadkov za naslednje obdobje (leto) delijo s povprečnim številom obračunanih uporabnikov  v preteklem  obdobju (letu).

Tem uporabnikom se storitev javnih služb obračuna kot zmnožek tako ugotovljenih količin in potrjenih cen posamezne gospodarske javne službe, izraženih v EUR/kg.

 

(2) Pravnim osebam, ki so uporabniki skupnih poslovnih objektov, manjšim podjetjem oziroma obrtnikom, nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki  so izvajalci osnovne ali dopolnilne  dejavnosti na kmetiji ter drugim pravnim subjektom, ki ustvarjajo  manjše količine odpadkov  ali poslujejo  na lokacijah težje dostopnih za vozila za odvoz odpadkov, in v dogovoru z izvajalcem oddajajo odpadke  v  skupne  (javne)  zabojnike  za  odpadke  oziroma  zbiralnice,  se  mesečna   storitev odvoza  komunalnih  odpadkov  izračuna  kot  zmnožek  mesečnega  volumna  komunalnih odpadkov (v m3), preračunskega faktorja komunalnih odpadkov (v kg/m3) ter vsote cene zbiranja komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg), cene zbiranja komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg), cene zbiranja bioloških odpadkov storitev (v EUR/kg), cene zbiranja bioloških odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg), cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg), cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg), cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg) in cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg).

Mesečni volumen komunalnih odpadkov predstavlja zmnožek površine poslovnega prostora in izkustvenega normativa mesečne količine odpadkov na površinsko enoto poslovnega prostora (normativi so navedeni v 23. členu).

 

(3) Pravne osebe in drugi pravni subjekti, ki ne razpolagajo s poslovnimi prostori oziroma izvajajo dejavnost na terenu ter v dogovoru z izvajalcem oddajajo komunalne odpadke v skupne  Uavne)  zabojnike  za  odpadke  oziroma  zbiralnice,  se  mesečna  storitev odvoza komunalnih odpadkov izračuna kot zmnožek s prijavo določenega mesečnega volumna komunalnih odpadkov (v m3), preračunskega faktorja komunalnih odpadkov (v kg/m3) ter vsote cene zbiranja komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg), cene zbiranja komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg), cene zbiranja bioloških odpadkov storitev (v EUR/kg), cene zbiranja bioloških odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg), cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg), cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg), cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg) in cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg).

 

(4) Pravnim osebam, nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji in drugim pravnim subjektom, ki so večji povzročitelji, ker ustvarijo večjo količino komunalnih odpadkov oziroma razpolagajo s samostojnimi poslovnimi objekti in so zato dolžni imeti lastne zabojnike za odpadke oziroma zbiralnico odpadkov, se obračunavajo storitve javne službe na naslednji način:

 • storitev enkratnega odvoza ločene odpadne embalaže se izračuna kot zmnožek volumna zabojnika (v m3), preračunskega faktorja ločene odpadne embalaže (v  kg/m3) ter vsote cene zbiranja komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg) in cene zbiranja komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg),
 • storitev enkratnega odvoza bioloških odpadkov se izračuna kot zmnožek volumna zabojnika (v m3), preračunskega faktorja bioloških odpadkov (v kg/m3) ter vsote cene zbiranja bioloških odpadkov storitev (v EUR/kg) in cene zbiranja bioloških odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg),
 • storitev enkratnega odvoza ostanka odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov) se izračuna kot zmnožek volumna zabojnika (v m3), povprečnega preračunskega faktorja (v kg/ m3) ter vsote cene zbiranja komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg), cene zbiranja komunalnih odpadkov javna infrastruktura (v EUR/kg), cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg), cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov  javna  infrastruktura  (v  EUR/kg), cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov storitev (v EUR/kg) in cene odlaganja mešanih komunalnih odpadkov javna infra. struktura (v EUR/kg).

 

(5) Cena za uporabnike iz dejavnosti ne vključuje prevzema kosovnih in nevarnih odpadkov.

 

VIII. NORMATIVI ZA OBRAČUN KOLIČINE STORITEV RAVNANJA Z  ODPADKI ZA UPORABNIKE JAVNE SLUŽBE

 

23. člen

Normativi za obračun količine storitev

 

(1) Podlaga za obračun storitev javne službe za gospodinjstva je število oseb v gospodinjstvu, ki se jim obračunava predračunsko določeno količino oddanih odpadkov na osebo na mesec.

 

(2) Lastnikom in uporabnikom počitniških objektov ter občasno naseljenih oziroma uporabljenih objektov in lastnikom praznih stanovanj v večstanovanjskih objektih, se obračunava predračunsko določena količina oddanih komunalnih odpadkov za eno osebo na mesec.

 

(3) Sobodajalcem - imetnikom turističnih sob, apartmajev, kmetij z nastanitvijo ter drugih objektov, ki so namenjeni občasni rabi, se za obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki upošteva število nočitev po dejanski zasedenosti ležišč pri čemer se upošteva predračunsko določeno količino oddanih komunalnih odpadkov na osebo na nočitev, kar pomeni eno tridesetino predračunsko določene količine komunalnih odpadkov na osebo na mesec.

 

(4) Pravnim osebam, nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji in drugim pravnim subjektom iz drugega odstavka 22. člena Tehničnih pravil, ki oddajajo odpadke v skupne (javne) zabojnike za odpadke oziroma zbiralnice, se v obračunu upošteva količino povzročenih odpadkov na podlagi površine poslovnega prostora in ustreznega  normativa.

Uporablja se naslednje izkustvene normative mesečne količine odpadkov na površinsko enoto poslovnega prostora:

 • dejavnosti izključno pisarniškega značaja: 9 litrov/m2, s tem, da je najmanjša obračunana količina 120 l komunalnih odpadkov na mesec, 
 • dejavnosti kot so šole, vrtci, kulturni domovi, knjižnice, dvorane, krajevni domovi, društva, ki razpolagajo z društvenimi prostori, galerije, osnovne kmetijske dejavnosti, skladišča ipd.: 9 litrov/m2,
 • dejavnosti izvajanja verskih obredov, ki se izvajajo redno tedensko: 9 litrov/m2, s tem, da je največja obračunana količina 120 l komunalnih odpadkov na mesec,
 • storitvene dejavnosti kot so trgovine, bari, bifeji, okrepčevalnice, gostilne, restavracije, turistične kmetije, hoteli, apartmaji, planinske koče, turistične točke, frizerski saloni, kozmetični saloni, vrtci, avtomehanične in druge delavnice, dopolnilne dejavnosti na kmetiji ipd.:  36 litrov/m2,
 • storitvene dejavnosti s povečanim generiranjem odpadkov kot so npr. manjše trgovine ipd.: 90 litrov/m2 .

Na določitev ustreznega normativa vpliva poleg vrste dejavnosti tudi količina in sestava odpadkov ter ravnanje pravne osebe s posameznimi odpadki. V primeru zelo velike poslovne površine  ali  oddaje  določenih  odpadkov pooblaščenim zbiralcem, se uporablja znižana normativa 18 litrov/m2 oziroma 27 litrov/m2.

 

(5) Pravnim osebam in drugim pravnim subjektom iz tretjega odstavka 22. člena Tehničnih pravil, ki ne razpolagajo s poslovnimi prostori in oddajajo komunalne odpadke v skupne (javne) zabojnike za odpadke oziroma zbiralnice, se v obračunu upošteva s prijavo določen mesečni volumen komunalnih odpadkov, vendar najmanj 240 litrov komunalnih odpadkov na mesec.

 

(6) Pravnim osebam, nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji in drugim pravnim subjektom, ki se ne prijavijo v sistem ravnanja z odpadki, kljub temu, da bi se morali, izvajalec zbiranja obračuna količine po pavšalu, ki ga ocenijo njegove strokovne službe glede na vrsto dejavnosti. Najmanjša obračunana količina je 960 litrov komunalnih odpadkov na mesec (240 litrov komunalnih odpadkov na teden).

 

(7) Pravnim osebam, nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so izvajalci osnovne ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji in drugim pravnim subjektom iz četrtega odstavka 22. člena Tehničnih pravil, ki so dolžni imeti lastne zabojnike za odpadke oziroma zbiralnico odpadkov, se v obračunu upošteva dejansko količino povzročenih komunalnih odpadkov, pri čemer je najmanjši volumen zabojnika za posamezno ločeno frakcijo odpadne embalaže 240 litrov, za mešane komunalne odpadke in za biološke odpadke pa 120 litrov. Najmanjša frekvenca praznjenja zabojnika za posamezno frakcijo odpadkov je 1 x na mesec.

 

24. člen

Izstavljanje računov

 

(1) Izvajalec javne službe izvaja obračun storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov in lahko tudi obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Izvajalec javne službe praviloma izstavlja račune mesečno, razen v primerih, ko mesečno izstavljanje računa ni ekonomsko upravičeno, se uporablja daljše obračunsko obdobje.

 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se imetnikom apartmajev in turističnih sob, kmetij z nastanitvijo, kampov, izstavi račun enkrat letno v mesecu oktobru tekočega leta, za obdobje od 1. 9. preteklega leta do 31. 8. tekočega leta.

 

(3) Če izvajalec javne službe izvaja obračun za vse storitve ravnanja s komunalnimi odpadki, mu mora izvajalec storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in izvajalec storitev odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, pravočasno zagotoviti vse potrebne podatke, ki so podlaga za obračun storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (količina komunalnih odpadkov oddana v obdelavo, odložene količine po obdelavi, strošek finančnega jamstva, okoljska dajatev itd...). V tem primeru medsebojna razmerja v zvezi z obračunavanjem, izstavljanjem računov in izterjavo neplačnikov, izvajalci storitev ravnanja s komunalnimi odpadki uredijo pisno v obliki pogodbe, v nasprotnem primeru o načinu zaračunavanja odloči župan Občine s sklepom.

 

(4) Uporabnik mora račun plačati do 18. dne v mesecu, razen v primeru, če zakon določa drugačen rok plačila. Za nepravočasno plačilo računa, izvajalec lahko zaračuna zakonsko zamudne obresti. Uporabniku, ki zamuja s plačili računov, izvajalec pošlje pisni opomin in mu postavi rok za plačilo. Izvajalec  lahko, skladno s predpisi, zaračuna tudi stroške opomina.

 

(5) Če uporabnik kljub opominu, zapadlih računov v postavljenem roku ne  plača,  izvajalec začne s postopkom prisilne izterjave dolga, ki obsega: izterjavo glavnice, zakonskih zamudnih obresti, stroškov sodne izterjave in drugih stroškov, ki so posledica postopka prisilne izterjave neplačanih računov.

 

(6) Za večstanovanjske objekte izvajalec mesečno izstavlja račune upravniku. Če uporabniki v večstanovanjskem objektu nimajo upravnika, morajo le-ti pisno sporočiti izvajalcu, kdo je prejemnik  in  plačnik računov ter podatke o delitvi stroškov  na  uporabnike.

 

(7) Ne glede na prejšnji odstavek izvajalec mesečno izstavlja račune neposredno uporabnikom, ki so v mesecu sprejema tega pravilnika prejemali račune na tak način. Upravnik objekta je v tem primeru dolžan minimalno vsake 3 mesece pošiljati podatke izvajalcu storitev javne službe, ki vplivajo na obračun.

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

25. člen

Obvestilo  povzročiteljem

 

Izvajalec javne službe s pisnim pozivom pozove tiste povzročitelje, katerih delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov, pa še niso vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, da izvajalcu sporočijo podatke, ki so skladno s predpisi, Odlokom in Tehničnimi pravili potrebni, da se ustrezno vključijo v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Poziv se objavi tudi na uradni spletni strani izvajalca javne službe.

 

26. člen

Imetniki apartmajev in turističnih sob

 

Ne glede na (2) odstavek 24. člena Tehničnih pravil bo izvajalec imetnikom apartmajev in turističnih sob, v mesecu oktobru 2021 izstavil račun za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021.

 

27. člen

Začetek veljavnosti

 

Tehnična pravila začnejo veljati naslednji dan, ko jih sprejme župan Občine Ajdovščina.

 

28. člen

Uradna objava

 

Tehnična pravila se objavi na uradni spletni strani izvajalca javne službe.

 

 

številka: 3543-1/2020-10 Ajdovščina, dne 8.3.2021

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava