Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

CENE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA V OBČINI AJDOVŠČINA

CENIK ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA KANALIZACIJSKO OMREŽJE

 

- Omrežnina - odvajanje

  

PREMER VODOMERA

CENA BREZ DDV 

STOPNJA DDV

CENA Z DDV 

EUR / MESEC EUR / MESEC

DN ≤ 20

5,2281

9,5 %

5,7248

20 < DN < 40

15,6844

9,5 %

17,1745

40 ≤ DN < 50

52,2815

9,5 %

57,2482

50 ≤ DN < 65

78,4222

9,5 %

85,8723

80 ≤ DN < 100

261,4074

9,5 %

286,2411

100 ≤ DN < 150

522,8148

9,5 %

572,4822

150 ≤ DN

1.045,6296

9,5 %

1.144,9644

   

 

- Odvajanje odpadne vode

 

STORITEV

CENA BREZ DDV 

STOPNJA DDV

CENA Z DDV

EUR / m3 EUR / m3

  ODVAJANJE ODPADNIH VODA

0,1864

9,5 %

0,2041

 

 

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

 

STORITEV

CENA BREZ DDV

STOPNJA DDV

CENA Z DDV

EUR / m3 EUR / m3

  OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA

0,0528

0,0 %

0,0528

 

 

- Omrežnina za čiščenje odpadnih voda

 

PREMER VODOMERA

CENA BREZ DDV

STOPNJA DDV

CENA Z DDV

EUR / MESEC EUR / MESEC

DN ≤ 20

2,1674

9,5 %

2,3732

20 < DN < 40

6,5021

9,5 %

7,1197

40 ≤ DN < 50

21,6735

9,5 %

23,7325

50 ≤ DN < 65

32,5103

9,5 %

35,5987

80 ≤ DN < 100

108,3676

9,5 %

118,6625

100 ≤ DN < 150

216,7351

9,5 %

237,3250

150 ≤ DN

433,4703

9,5 %

474,6499

  

 

- Čiščenje odpadnih voda

 

STORITEV

CENA BREZ DDV

STOPNJA DDV

CENA Z DDV

EUR / m3 EUR / m3

  ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

0,9437

9,5 %

1,0334

   

 

Veljavnost in pravne podlage

 

Cene storitev odvajanja odpadnih voda, storitev čiščenja odpadnih voda, omrežnina za odvajanje odpadnih voda in omrežnina za čiščenje odpadnih voda so potrjene s sklepom Občinskega sveta Občine Ajdovščina, sprejetim na 6. redni seji, 25. maja 2023, in je v veljavi od 1. junija 2023.

 

Omrežnina se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera.

 

Uporabnikom, katerim se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, se storitvi obračunavata na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

Če stanovanjska stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, nima vodomera za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovodnega sistema, se za količino storitev upošteva poraba pitne vode 1,2 m3 na dan, za vodomer s faktorjem omrežnine 1.

  

Cene odvajanja in čiščenja odpadnih voda so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur. l. RS, 87/12.

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja  zaradi odvajanja odpadnih voda velja od 1. januarja 2010 in se obračunava skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, objavljeno v Ur.l. RS, 104/09.

 

Za uporabnike, katerim se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, je znesek okoljske dajatve 2,6413 EUR/osebo/leto. (Ur. l. RS, 7/10).

 

DDV se od okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ne obračunava od 1. julija 2010, skladno s točko c) šestega odstavka 36. člena ZDDV-1.

 

 

 

 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava