Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cena oskrbe s pitno vodo v občini Vipava

  

CENA ZA UPORABNIKE, KI SO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE

 

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec

EUR / mesec

DN ≤ 20

1,7331

9,5%

1,8977

20 < DN < 40

5,1993

9,5%

5,6932

40 ≤ DN < 50

17,3308

9,5%

18,9773

50 ≤ DN < 65

25,9963

9,5%

28,4659

80 ≤ DN < 100

86,6542

9,5%

94,8864

100 ≤ DN < 150

173,3085

9,5%

189,7728

150 ≤ DN

346,6170

9,5%

379,5456

 

 

- Števčnina

 

Premer vodomera

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

2,30

9,5%

2,52

20 < DN < 40

2,91

9,5%

3,19

40 ≤ DN < 50

4,01

9,5%

4,39

50 ≤ DN < 65

18,53

9,5%

20,29

80 ≤ DN < 100

20,36

9,5%

22,29

100 ≤ DN < 150

22,30

9,5%

24,42

150 ≤ DN

35,03

9,5%

38,36

 

 

- Vodarina

 

Storitev 

Cena brez DDV 

Stopnja DDV

Cena z DDV 

EUR / m3 dobavljene vode

EUR / m3 dobavljene vode

Vodarina brez vodnega povračila*

0,4662

9,5% 0,5105
Vodno povračilo 0,0713 9,5% 0,0781
Vodarina  0,5375 9,5% 0,5886
Subvencija za vodarino** -0,2283 9,5% -0,2500

 

*Vodarina brez vodnega povračila se obračunava uporabnikom, ki so sami zavezanci za plačilo vodnega povračila.
**Subvencija za vodarino se obračuna gospodinjstvom in drugim uporabnikom, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti.

 

Veljavnost in pravne podlage

   

- Omrežnina za oskrbo s pitno vodo je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 31. redni seji, 25. maja 2022, in je v veljavi od 1. junija 2022.

- Vodarina je potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava, sprejetim na 31. redni seji, 25. maja 2022, in je v veljavi od 1. junija 2022.

- Subvencija za vodarino je bila potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Vipava sprejetim na 31.redni seji z dne 25.5.2022 in je v veljavi od 1. junija 2022.

 

Ceni omrežnine za oskrbo s pitno vodo in vodarine sta oblikovani v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur.l. RS, št. 87/12.

 

Omrežnina in števčnina se uporabnikom obračunavata glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera.

 

Omrežnina za javno infrastrukturo in števčnina se na računu prikazujeta ločeno, v skladu s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Vipava (Ur.l. RS, št. 48/16). 

 

 

UPORABNIKI, KI NISO PRIKLJUČENI NA VODOVODNO OMREŽJE, NE PLAČUJEJO NOBENE STORITVE OSKRBE S PITNO VODO. 

 

 

 

Občina AjdovščinaObčina Vipava