Komunalno stanovanjska družba d. o. o. Ajdovščina

Goriška cesta 23b, 5270 Ajdovščina

telefon: (05) 365 97 00, faks: (05) 366 31 42

e-pošta: info@ksda.si

Cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Vipava

 

CENIK ZA UPORABNIKE GREZNIC IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV

 

- Greznice in MKČN

 

Storitev

CENA brez DDV

Stopnja DDV

CENA z DDV

EUR / m3 DOBAVLJENE VODE EUR / m3 DOBAVLJENE VODE

Greznice in MKČN  

0,2309

9,5 %

0,2528

 

Storitev vključuje: 
- eno praznjenje in obdelavo grezničnih odplak iz pretočne greznice v triletnem obdobju;
- praznjenje in obdelavo grezničnih odplak iz nepretočne greznice ob vsaki napolnitvi greznice;
- največ trikratno praznjenje in obdelavo blata ter eno izdelavo ocene obratovanja MKČN v triletnem  obdobju za uporabnike malih komunalnih čistilnih naprav.

 

 

- Omrežnina - Greznice in MKČN

 

Premer vodomera

CENA brez DDV

Stopnja DDV

CENA z DDV

EUR / mesec EUR / mesec

DN ≤ 20

0,2220

9,5 %

0,2431

20 < DN < 40

0,6661

9,5 %

0,7294

40 ≤ DN < 50

2,2203

9,5 %

2,4312

50 ≤ DN < 65

3,3304

9,5 %

3,6468

80 ≤ DN < 100

11,1013

9,5 %

12,1560

100 ≤ DN < 150

22,2026

9,5 %

24,3119

150 ≤ DN

44,4053

9,5 %

48,6238

 

 

- Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

 

Storitev

CENA brez DDV

Stopnja DDV

CENA z DDV

EUR / m3 DOBAVLJENE VODE EUR / m3 DOBAVLJENE VODE

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - pretočne greznice

0,5283

0,0%

0,5283

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda - nepretočne greznice in MKČN

0,0528

0,0%

0,0528

 

 

Veljavnost in pravne podlage

 

Cena storitve Greznice in MKČN je enotna za občino Ajdovščina in občino Vipava. Sprejeta je bila na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Vipava, 18. junija 2020, in je v veljavi od 1. julija 2020.

 

Omrežnina greznic in MKČN se uporabnikom obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih z močjo vodomera. Potrjena je bila s sklepom Sveta občine, sprejetim na 23. redni seji, 27. maja 2021, in je v veljavi od 1. junija 2021.

 

Uporabnikom, katerim se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, se storitev obračuna na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m3 na osebo na dan.

 

Če stanovanjska stavba, za katero se opravljajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, nima vodomera za merjenje porabe pitne vode iz javnega vodovodnega sistema, se za količino storitev upošteva poraba pitne vode 1,2 m3 na dan, za vodomer s faktorjem omrežnine 1.

 

Ceni storitev Greznice in MKČN ter Omrežnina-Greznice in MKČN sta oblikovani v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja UR.l. RS, št. 87/12.

 

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda velja od 1. januarja 2010 in se obračunava skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, objavljeno v Ur. l. RS, 104/09.

 

Uporabnikom, katerim se poraba pitne vode ne ugotavlja z merjenjem odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema, se okoljska dajatev obračuna 26,4125 EUR/osebo/leto. (Ur. l. RS, 7/10).

 

DDV se od okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo ne obračunava od 1. julija 2010, skladno s točko c) šestega odstavka 36. člena ZDDV-1.

 

   


  

Ponovno praznjenje pretočne greznice v obdobju treh let

Storitev

CENA brez DDV

Stopnja DDV

CENA z DDV

Črpanje in odvoz gošč 

56,35 EUR/uro

9,5%

 61,70 EUR/uro

Čiščenje gošč 

7,88 EUR/m3

9,5%

 8,63 EUR/m3

 

Cena storitve je v veljavi od 1. maja 2021.

 

    

Občina AjdovščinaObčina Vipava